Workshops

Kompetensutveckling och delaktighet. En workshop ger kunskap och acceptans för att stärka processerna och relationerna till kunderna.

En workshop ingår som en del i ett projekt och används för att exempelvis inom ledningsgruppen, bland processägare eller interna revisorer identifiera möjliga förbättringar och fastställa handlingsplaner.

Utgångspunkten i workshopen är en GAP-analys, en processrevision eller en fokuserad granskning. Under workshopen presenteras resultaten från revisionen och här tillförs ny kunskap. Analysen och granskningen visar verksamhetens starka och svaga sidor. De svaga delarna är utmaningar för framtiden.
 
Utifrån den nya kunskap och diskussionen under workshopen utvecklas ledningssystemet för att passa företagets behov och marknadens förväntningar. Målet är att skapa kunskap och acceptans för behovet av förbättringar som stärker processerna och förbättrar relationerna till kunderna genom ökad kvalitet och ökad miljöprestanda.