Systemutveckling

Ordning och reda skapar värde. Systemutveckling är att skapa lösningar som stärker ledningssystemen och att införa de utvecklade rutinerna.

Företagets produkter och tjänster ska uppfylla kundens förväntningar och klara gällande miljö– och lagkrav. ISO-standarder ger en ram för att på ett systematiskt sätt planera, styra och följa upp verksamheten.

Ett ändamålsenligt system gör att det går att hålla ordning på många detaljer. Definierade och dokumenterade rutiner och processer ger tydlighet och delaktighet. Samtidigt fördelas ansvaret till rätt position i organisationen.
 
Mätning och uppföljning av hur processen fungerar och hur miljön påverkas ger värdefull information och beslutsunderlag för förbättringar.
 
Cederquists arbetar utifrån en grundlösning anpassad till det enskilda företagets behov – en individualiserad lösning som bygger på en generell systemlösning.